Data publikacji: 10 września 2019 r.
Zarząd Spółki Alpex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczeszycach, adres: Łęczeszyce 120, 05-622 Belsk Duży, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269627, NIP 7971947415, kapitał zakładowy 97.942.000 zł, działając na podstawie art. 500 § 2 p1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 9 września 2019 roku Plan Połączenia Döhler spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozietułach Nowych (Spółka Przejmująca) ze spółką Alpex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczeszycach (Spółka Przejmowana).
Link: Plan połączenia do pobrania w formacie pdf